fbpx

Bijzondere voorwaarden

Deze bijzondere reisvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en
bepalen de voorwaarden op basis waarvan u een contract afsluit met Dieter Van Holder (vanaf hier Mountainskills) en specifieke
clausules eigen aan avontuurlijke tochten in afgelegen berg- en wildernis context. Wij vragen u deze zorgvuldig door te nemen.

1. REISINFORMATIE

Alle informatie op de website en in de brochure is, naar eer en geweten, correct op het moment van publicatie. Mountainskills
verbindt zich ertoe u op de hoogte te brengen van elke wijziging die fundamenteel is voor het reiscontract, of waarvan
Mountainskills gelooft dat die een invloed kan hebben op uw waardering over de reis.

Nadat u uw interesse voor een specifieke tocht kenbaar maakt door een mailtje aan info@mountainskills.be of na het invullen van
het aanmeldingsformulier op de website, ontvangt u van Mountainskills een reisvoorstel met een detailfiche. Op elk moment dient
het reisschema beschouwd te worden als een richtlijn. De reisorganisator behoudt zich het recht om de planning van de tocht te
wijzigen in functie van weersomstandigheden, omstandigheden van overmacht of gelijk welke reden die in het belang van de
reizigers is. Alle praktische informatie die verstrekt wordt, heeft de aard van een reisgids en vormt geen onderdeel van dit
reiscontract.

2. BOEKING EN REISBEVESTIGING

U kan uw belangstelling voor een tocht aan Mountainskills laten blijken via email, via het aanmeldingsformulier op de website of
via telefoon. Mountainskills verstrekt u de brochure, de algemene en bijzondere reisvoorwaarden via email. Een reservatie is pas
definitief na ontvangst van de ondertekende reisbevestiging/bestelbon en een voorschot van 40% van de totale reissom,
verschuldigd binnen de vijf werkdagen. De betaling van het voorschot impliceert dat u akkoord gaat met de algemene en bijzondere
reisvoorwaarden.

Enkel personen ouder dan 18 kunnen een tocht boeken en de persoon die boekt aanvaardt deze bijzondere reisvoorwaarden en
draagt verantwoordelijkheid voor alle deelnemers die hij/zij in dezelfde boeking aanmeldt (inclusief iedereen die later wordt
toegevoegd).

Mountainskills behoudt zich het recht, in alle discretie, om een boeking te weigeren, zonder een reden te specifiëren. Het is
belangrijk om bij ontvangst van de reisbevestiging alle details (inclusief uw persoonlijke details) grondig te controleren en elke
onjuistheid onmiddellijk te signaleren. Mountainskills is niet aansprakelijk voor kosten die kunnen voortvloeien uit het fout
doorgeven van namen.

3. BETALING

De betaling van de reissom geschiedt in twee fasen:

1. Initieel voorschot van 40% van de totale reissom bij reservatie;
2. Het saldo van 60% uiterlijk twee maanden voor afreis.

De reisbevestiging vermeldt de deadlines voor de betalingen. Er wordt geen herinnering gestuurd voor de betaling van het saldo.
Reizigers die aanmelden binnen de twee maanden voor afreis betalen de volledige reissom in één keer bij inschrijving.
Wanneer de volledige reissom niet tijdig betaald wordt, behoudt Mountainskills zich het recht uw deelname aan de tocht te
annuleren. In dat geval zijn de annuleringskosten hieronder vermeld van toepassing.

De betaling gebeurt via bankoverschrijving. De reisbevestiging vermeldt alle betalingsgegevens. 

4. PRIJS

De prijs van een tocht wordt vermeld op de website en in de brochure. Alle prijzen zijn per persoon en in euro. Mountainskills
behoudt zicht het recht om u op de hoogte te brengen van prijswijzigingen en elke wijziging in de organisatie van de tocht, voor het
aanvaarden van uw boeking.

Mountainskills doet er alles aan opdat de website en brochure de meest recente en correcte prijzen vermelden, maar het kan
voorvallen dat er een niet-intentionele fout in de prijszetting gebeurde. Mountainskills behoudt zich het recht om dergelijke fouten
op geadverteerde en bevestigde prijzen zo snel mogelijk te corrigeren, voor of nadat u de reisbevestiging ontving en voordat u het
voorschot overschreef.

Indien u de gecorrigeerde prijs niet wenst te accepteren, wordt uw boeking geannuleerd. Zodra de boeking gegarandeerd is, na de
ontvangst van uw voorschot, kan een prijsstijging nog steeds voorvallen ten gevolge van wisselkoersen of een stijging in
transportkosten en belastingen. In dit geval wordt tot 20 dagen voor afreis de prijs van de reis aangepast, waarbij deze wordt
gewijzigd met dezelfde sommen als de kosten wijzigen. Hierbij brengt Mountainskills de reizigers onmiddellijk op de hoogte.
Bij prijsstijgingen van meer dan 8% van de totale reissom behoudt u het recht om de boeking kosteloos te annuleren en worden
alle reeds betaalde voorschotten onmiddellijk terugbetaald. Minder dan twintig dagen voor afreis worden geen prijsstijgingen meer
doorgerekend.

5. ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE BOEKING DOOR DE REIZIGER

Alle wijzigingen in de boeking moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden medegedeeld aan Mountainskills via email.
Wijzigingskosten aangerekend door leveranciers vallen ten laste van de reiziger.

Transfer van boeking: u mag uw boeking overdragen op een door u aangesteld persoon, op voorwaarde dat deze persoon aan alle
voorwaarden voor deelname aan een tocht voldoet. Indien dit verzoek tijdig gebeurt voor het uiteindelijke vastleggen van diensten,
worden geen kosten aangerekend voor de naamsverandering.

Indien Mountainskills uw betaling niet tijdig ontvangt, wordt uw boeking als geannuleerd beschouwd en zult u de annuleringskosten
moeten betalen. Indien u uw boeking wenst te annuleren, nadat deze bevestigd werd, dient de persoon die de boeking maakte ons
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Als datum van annulering, geldt de datum van ontvangst door
Mountainskills van deze schriftelijke melding.

Mountainskills behoudt zich het het recht de volgende annuleringskosten aan te rekenen:

• Meer dan 150 dagen voor afreis : 20% van de totale reissom;
• Tussen 149 en 91 dagen voor afreis: 40% van de totale reissom;
• Vanaf 90 dagen voor afreis: 100% van de totale reissom.

Wijzigingskosten en administratiekosten worden nooit terugbetaald.

Mountainskills raadt ten sterkste aan dat u een annuleringsverzekering afsluit om u te beschermen tegen onverwachte annulering
of onderbreking van uw reis door omstandigheden van uw zijde.

Reizigers zijn zelf verantwoordelijk om op te dagen op de afgesproken tijd en plaats voor de start van de activiteit. Alle kosten die
voortvloeien uit het laattijdig aansluiten van een deelnemer, vallen ten laste van deze deelnemer. Alle niet-genoten diensten, ten
gevolge van het laattijdig aansluiten, kunnen niet teruggevorderd worden.

Indien u uw deelname vroegtijdig onderbreekt tijdens de reis, kan u geen betaling terugvorderen. Afhankelijk van de
omstandigheden, dekt uw reisverzekering vakantieonderbreking; Mountainskills raadt u dan ook aan elke claim rechtstreeks aan
uw verzekeringsmaatschappij te richten. 

6. ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE BOEKING DOOR MOUNTAINSKILLS

Mountainskills plant de activiteit ruim van tevoren. Hoewel Mountainskills steeds probeert te vermijden om na publicatie nog
wijzigingen aan te brengen, behoudt de reisorganisatie zich het recht daartoe. Op minder dan twee maanden voor vertrek wordt
een boeking enkel en alleen geannuleerd als de reisorganisatie zich daartoe genoodzaakt ziet door omstandigheden van overmacht.

De tochten vereisen een minimum aantal deelnemers. Indien het minimum niet bereikt wordt, behoudt Mountainskills zich het
recht om deze te annuleren. Mountainskills brengt u hiervan uiterlijk twee maand voor de geplande afreis op de hoogte. In dat
geval kan de reisorganisatie de kosten die u maakte voor bijkomende reisarrangementen niet terugbetalen, tenzij u deze via
Mountainskills maakte.

In het geval Mountainskills de tocht dient te annuleren, brengt Mountainskills u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en
betaalt de reisorganisatie het deel van de reissom terug dat u tot op dat moment betaalde.

Veranderingen in de dienstroosters van lokale aanbieders kunnen het reisschema en de duur van de tocht beïnvloeden. De reiziger
heeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom ten gevolge van wijzigingen bij transport leveranciers
en buiten de controle van Mountainskills.

Het kan gebeuren dat door omstandigheden van overmacht de tocht gewijzigd of beëindigd wordt na uw vertrek, maar voor het
einde van de tocht. Helaas kan Mountainskills in dat geval niets terugbetalen (tenzij de reisorganisatie iets kan terugvorderen van
de leveranciers), noch een financiële compensatie aanbieden of uw extra kosten opnemen.

Mountainskills behoudt zich het recht om de gids te vervangen met een evenwaardig gekwalificeerde persoon.

Mountainskills kan geen garantie bieden op het spotten van wildlife of natuurfenomenen zoals het Noorderlicht of het bereiken
van specifieke bergtoppen. Lokale omstandigheden en het avontuurlijk karakter van de tocht kunnen het reisschema beïnvloeden
voor of tijdens de activiteit.

Mountainskills verbindt zich ertoe om alle negatieve gevolgen beperkt te houden en een alternatief aan te bieden dat dicht aanleunt
bij het origineel plan.

7. OMSTANDIGHEDEN VAN OVERMACHT

Mountainskills kan niet aansprakelijk gesteld worden of compensaties betalen wanneer het uitvoeren van de verplichtingen in dit
contract verhinderd of beïnvloed wordt – en u schade, verlies of extra kosten ervaart – door omstandigheden die buiten de controle
van de reisorganisatie vallen. Dit betekent alle gebeurtenissen die Mountainskills niet kan voorzien – zelfs indien alle
voorzorgsmaatregelen genomen werden – of vermijden.

Zulke gebeurtenissen omvatten: oorlog, opstand, terrorisme en de gevolgen van terrorisme (inclusief het vermoeden van een
terroristische aanslag en alle actie die genomen wordt tijdens een terreuralarm), industriële disputen, natuurlijke of nucleaire ramp,
nadelige weersomstandigheden, epidemieën en pandemieën, onvermijdbare technische problemen, de verplichting om een ander
in nood ter hulp te schieten en brand. Deze lijst is niet exhaustief.

8. TERUGBETALINGSBELEID

Terugbetalingen gebeuren op dezelfde manier als die waarop de betaling ontvangen werd op het moment van inschrijving en dit
aan de persoon die de originele betaling deed.

9. EIGEN ARRANGEMENTEN

Mountainskills is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die elementen van uw vakantie die beschouwd worden als eigen
arrangementen en buiten ons pakket vallen. Mountainskills beveelt een toereikende reisverzekering aan. 

10. GEZONDHEID EN MEDISCHE CONDITIE

Reizigers moeten gezond en fit zijn om aan een tocht deel te nemen. Elke medische conditie die een gezondheidsrisico kan inhouden
dient gemeld te worden aan Mountainskills bij de inschrijving en elke verandering in medische conditie na inschrijving dient
onmiddellijk gecommuniceerd te worden. Bij twijfel kan verzocht worden om een doktersattest. Mountainskills behoudt zich het
recht om een boeking te weigeren of te annuleren indien geldige en relevante certificaten ontbreken. Mountainskills is niet
aansprakelijk voor gebrek, nalatigheid of opzettelijk bedrog hieromtrent vanwege de reiziger.

Reizigers ouder dan 60 dienen een medisch attest voor te leggen.

De activiteit van Mountainskills zijn niet geschikt voor personen met een mobiliteitsbeperking.

11. LEEFTIJD

Reizigers onder 18 worden – na bespreking met Mountainskills- toegelaten indien vergezeld van een verantwoordelijke volwassene.
Reizigers van 16 of ouders kunnen – na bespreking met Mountainskills – toegelaten worden mits schriftelijke toelating van hu ouder
of voogd.

12. REISDOCUMENTEN EN VISA

De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas en eventuele visumverplichtingen en deze bij zich te hebben
tijdens het reizen. De reisfiche vermeldt welke documenten precies vereist zijn voor de bestemming van de activiteit.

13. AVONTUURLIJK KARAKTER VAN DE TOCHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Reizigers bevestigen uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de tocht en de specifieke risico’s en
ongemakken die dit met zich meebrengt, inclusief – maar niet gelimiteerd tot – een potentieel gebrek aan comfort,
communicatiemiddelen, medische hulpverlening in wilderniscontext, het gebrek aan gemarkeerde paden…

De individuele reiziger erkent en aanvaardt dat de natuur en weersomstandigheden plots kunnen veranderen buiten de controle
van de reisorganisatie om. Door deel te nemen aan de tocht, neemt u alle risico’s uitdrukkelijk aan en neemt u afstand van elke
aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels of de dood, jegens Mountainskills en zijn personeelsleden, in de ruimste mate toegelaten
door de wet, met uitzondering van kwaad opzet.

14. DEELNAME AAN DE ACTIVITEIT

Het is een voorwaarde om deel te nemen aan onze activiteiten, dat u de autoriteit en de beslissingen van onze personeelsleden en
gidsen aanvaardt gedurende de hele tocht. Als volgens zulk een persoon uw gezondheid of gedrag, voor of na vertrek, het veilig,
comfortabel of aangenaam verloop van een tocht in het gedrang brengt voor uzelf of anderen, kan u uitgesloten worden van
verdere deelname.

Mountainskills is niet aansprakelijk voor reizigers die op eigen initiatief afwijken van het reisschema tijdens de tocht. Alle extra
kosten die hieruit voortvloeien vallen ten laste van de reiziger. 

15. DRUGGEBRUIK TIJDENS DE ACTIVITEIT

Het gebruik van illegale drugs en verdovende middelen (tenzij op medisch voorschrift) is strikt verboden op gelijk welk moment
tijdens de tocht en kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw deelname zonder enige terugbetaling.

16. BAGAGE

De reiziger is verantwoordelijk om de gepaste kledij en uitrusting bij zich te hebben tijdens de tocht. Mountainskills zal zijn reizigers
tijdig informeren met een uitgebreide checklist over het verwachte materiaal.

Mountainskills is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bagage. U dient zelf de douanevoorschriften van het
betrokken land correct op te volgen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften is de daaruit voortvloeiende schade voor
rekening van de reiziger.

17. GEBRUIK VAN MATERIAAL TER BESCHIKKING GESTELD DOOR MOUNTAINSKILLS

Wanneer materiaal van alle aard aan de reiziger beschikbaar gesteld wordt, dient deze dit materiaal als goede huisvader te
behandelen. Opzettelijke schade of verwaarlozing kan tot een schadeclaim vanwege Mountainskills leiden.

18. WETGEVING EN REGULERINGEN

De wetgeving en reguleringen in het land waarin de diensten effectief geleverd worden zijn mede van toepassing op uw vakantie
arrangementen; elke klacht of claim zal mede op basis hiervan beschouwd worden. Mountainskills is niet aansprakelijk voor reizigers
die de internationale en lokale wetgeving niet naleven. Alle extra kosten ten gevolge van het niet-naleven van de wetgeving zijn ten
laste van de reiziger.

19. REISVERZEKERING

Een voorwaarde voor inschrijving is dat u kunt aantonen over een reisverzekering te beschikken. De kosten voor repatriëring,
opsporing & redding, medische hulpverlening en behandeling kunnen hoog oplopen en Mountainskills kan niet tegemoet komen
in zulke kosten.

20. FINANCIËLE GARANTIESTELLING

Mountainskills is lid van het Garantiefonds Reizen GFG en voldoet in die hoedanigheid aan alle vereisten van de Wet betreffende
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

21. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mountainskills bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens door u aangeleverd tijdens het boekingsproces om aan onze
verplichtingen van dit reiscontract te voldoen. Mountainskills zal uw gegevens nooit aan derden bezorgen, tenzij u daartoe
uitdrukkelijk toestemming verleent. Reizigers gaan ermee akkoord dat elke film-, geluid- of videoproductie opgenomen tijdens een
tocht met Mountainskills niet ingezet mag worden tijdens productie- of reclamecampagnes zonder uitdrukkelijk voorafgaandelijke
toestemming vanwege Mountainskills. 

22. KLACHTEN

Indien u om gelijk welke reden ontevreden bent met het verloop van de tocht of uw reis, verzoeken we u om dit in eerste instantie
onder de aandacht te brengen van de reisleider of dienstverlener ter plaatse. Het is essentieel dat u dit doet om de reisorganisatie
de kans te geven om de zaak op te lossen. Indien u dit niet onmiddellijk doet tijdens de reis, beïnvloedt dit de geldigheid van uw
klacht, gezien Mountainskills niet de kans kreeg om uw klacht recht te zetten.

Indien een probleem onopgelost blijft, verzoekt Mountainskills u om een schriftelijke klacht neer te leggen binnen de 28 dagen na
de voltooiing van uw tocht.

23. GESCHIL

In geval van een geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet
bevoegd is, is enkel de Rechtbank in Kortrijk bevoegd.


www.mountainskills.be
info@mountainskills.be
+32 474 90 50 39